Оновлено Положення про військово-транспортний обов’язок

06 июля 2015

Постановою N 405 від 17.06.2015 р. уряд виклав у новій редакції Положення про військово-транспортний обов’язок, затверджений постановою N 1921 від 28.12.2000 р. Повний текст нової Постанови зі зразками затверджених документів можна одержати тут.

Ми вже розміщали Пам’ятку для підприємств у разі виконання військово-транспортного обов’язку

Звернемо увагу керівників та фахівців підприємств на ряд моментів, які посилено або запроваджено оновленим Положенням про військово-транспортний обов’язок: 

1. Для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів в органах ДАІ (крім транспортних засобів, власниками яких є громадяни), крім документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку, подається довідка, форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про постановку транспортного засобу на військовий облік або зняття з такого обліку.

2. Керівники підприємств, установ та організацій подають військовим комісаріатам щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці (форму наведено в додатку 1 до Постанови N 405).

3. Керівник підприємства, установи та організації зобов’язаний:

- здійснювати разом із представниками військових комісаріатів та військових формувань відбір транспортних засобів і техніки за типами і марками, технічним станом відповідно до наданих зведених або часткових нарядів;

- забезпечувати дотримання вимог до технічного стану та укомплектованості транспортних засобів і техніки, призначених для задоволення потреб військових формувань на особливий період;

- утримувати транспортні засоби і техніку, призначені для задоволення потреб військових формувань на особливий період, у стані постійної готовності до передачі військовим формуванням;

- забезпечувати своєчасну доставку транспортних засобів і техніки, призначених для задоволення потреб військових формувань на особливий період, до визначених пунктів передачі відповідно до часткових нарядів.

4. Керівники підприємств, установ та організацій, транспортні засоби і техніка яких призначені для задоволення потреб військових формувань на особливий період, у разі зміни найменування підприємства, установи та організації або форми власності, відправки транспортних засобів і техніки в інші регіони або за межі території України на тривалий час, передачі права власності на транспортні засоби і техніку іншим юрособам або громадянам, у довгострокову оренду (лізинг), а також якщо транспортний засіб або техніка є предметом застави як виконання зобов’язання за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою, та в інших випадках, коли унеможливлюється передача транспортних засобів і техніки військовим формуванням, зобов’язані в 7-денний строк повідомити про це військовим комісаріатам, на військовому обліку яких перебувають транспортні засоби і техніка.

5. Транспортні засоби і техніка підприємств, установ та організацій, призначені для задоволення потреб військових формувань на особливий період, підлягають не частіше одного разу на рік, але не рідше трьох разів на п’ять років у мирний час перевірці їх мобілізаційної готовності представниками військових комісаріатів.

6. Доставка транспортних засобів і техніки до пунктів передачі, проведення підготовчих заходів для встановлення на них обладнання, дообладнання згідно з комплектацією, встановленою заводом-виробником, здійснюються силами і засобами підприємств, установ та організацій.

7. Транспортні засоби підприємств, установ та організацій, які не передаються військовим формуванням під час мобілізації, можуть за рішеннями місцевих держадміністрацій (органів місцевого самоврядування) тимчасово залучатися для перевезення особового складу, а також виконання першочергових завдань для забезпечення своєчасного оповіщення, збору та прибуття громадян, які призиваються на військову службу під час мобілізації, до пунктів попереднього збору військових комісаріатів і пунктів прийому військових частин (підрозділів), установ та організацій військових формувань.

8. З метою здійснення контролю за готовністю підприємств, установ та організацій до виконання військово-транспортного обов’язку військові формування не частіше ніж один раз на рік мають право в мирний час залучати на договірних засадах їх транспортні засоби і техніку, призначені для задоволення потреб військових формувань на особливий період (за винятком транспортних засобів, які перебувають у власності громадян), у ході проведення навчальних зборів, навчань і тренувань з мобілізаційного розгортання.

9. Залучення під час мобілізації транспортних засобів і техніки оформляється відповідним актом приймання-передачі, в якому зазначається залишкова (балансова) вартість ТЗ або техніки, визначена відповідно до даних балансу підприємства, установи та організації, складеного на останню звітну дату (останній день кварталу (року)).

За власною ініціативою власника та за рахунок його коштів може проводитися незалежна оцінка ТЗ або техніки шляхом залучення суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У такому разі в акті приймання-передачі транспортного засобу і техніки зазначається вартість транспортного засобу або техніки, визначена за результатами проведення їх незалежної оцінки.

10. Повернення підприємствам, установам та організаціям ТЗ і техніки здійснюється військовими частинами (підрозділами), установами та організаціями військових формувань, для задоволення потреб яких вони залучалися, протягом 30 календарних днів з дати оголошення демобілізації через військові комісаріати, які здійснили таке залучення. Про це також складається акт, до якого додається висновок експерта (експертне дослідження) або звіт про оцінку майна (акт оцінки майна).

11. Компенсація шкоди, завданої транспортним засобам і техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету протягом п’яти наступних бюджетних періодів після оголошення демобілізації та повернення транспортних засобів і техніки підприємствам, установам та організаціям.

12. У разі коли внаслідок залучення під час мобілізації транспортний засіб або техніка були знищені, їх власнику відшкодовується майнова шкода, визначена за результатами незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, на дату проведення такої оцінки.