Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017»

12 Березень 2015

 Розділ 1. ВСТУП

З метою дотримання планомірного процесу реалізації довгострокових стратегічних пріоритетів розвитку області Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 «Миколаївщина – 2017» розроблена і враховує головні цілі та завдання, які визначені в Державній Стратегії регіонального розвитку (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385) та проекті Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року.

Програму розроблено на основі аналітичних висновків структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, відомств та інших органів виконавчої влади, даних головного управління статистики у Миколаївській області, інших місцевих органів виконавчої влади з метою реалізації єдиної політики розвитку області у 2015-2017 роках відповідно до пріоритетів розвитку на основі об'єднання інтересів і можливостей шляхом взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності та громадськості.

З метою забезпечення оптимального балансу інтересів держави, найманих працівників та власників цілі та заходи, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців.

Методичною основою для розроблення Програми є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України ”,  та  Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету".

 

Розділ 2. ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  НА  2015 -2017 РОКИ

Метою соціально-економічного розвитку Миколаївської області є створення успішного, конкурентоспроможного регіону з європейською якістю життя та безпечним довкіллям.

Пріоритетні напрями, за якими здійснюватимуться заходи з реалізації Програми:

Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки, а саме:

модернізація інфраструктури та базових секторів економіки області шляхом усунення  структурних проблем , зокрема:

 • розвиток експортноорієнтованого машинобудування, у тому числі турбобудування, суднобудування та суміжних галузей;
 • розвиток переробної промисловості з використанням власної сировинної бази;
 • розвиток  морегосподарського комплексу регіону,  транспортної інфраструктури;
 • розвиток високопродуктивного агропромислового виробництва та зрошуваного землеробства;
 • сприяння активізації виробничої діяльності інвестиційно-будівельного комплексу та створення сприятливих умов для його подальшого розвитку;
 • підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства;

розвиток інноваційної сфери;

забезпечення впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій в усіх галузях народного господарства та установах бюджетної сфери;

заміщення  традиційних  видів  палива  іншими  видами,  насамперед
отриманими  з  альтернативних  джерел   енергі
ї,  зокрема :

 • шляхом використання вітрового, сонцевого енергетичних потенціалів території області;

формування режиму максимального сприяння бізнесу шляхом:

 • сприяння розвитку підприємницької діяльності та інфраструктури підтримки підприємництва;
 • усунення перешкод для здійснення підприємницької діяльності;

поглиблення міжрегіонального та міжнародного  співробитництва;

Висока якість життя людини, а саме: 

збереження і розвиток людського та соціального капіталу шляхом:

 • підвищення ефективності та стабільності соціального захисту;
 • поліпшення якості та доступності освіти, медичного обслуговування;
 • створення умов для реалізації творчого потенціалу людини;

підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення;

забезпечення стабільної екологічної ситуації , розвиток курортно-рекреаційної сфери.

Збереження та розвиток територій, а саме:

забезпечення комплексного та збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць області

Розділ 3. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Реалізацією Програми передбачається здійснювати з 2015 до 2017 року.

Розділ 4. СТІЙКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

4.1.  Модернізація існуючих галузей економіки
4.1.1.  Програма розвитку промислового комплексу області

Загальні положення

Програма розвитку промисловості Миколаївської області на  2015-2017 роки спрямована на виконання середньострокових завдань розвитку промислового комплексу регіону, окремих галузей і видів економічної діяльності, провідних бюджетоутворюючих підприємств, виходячи з основних принципів, пріоритетних напрямів і завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року  та основних напрямів бюджетної політики, які визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р «Про схвалення проекту основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік».

Мета

Метою Програми розвитку промисловості Миколаївської області на 2015‑2017 роки є втілення заходів щодо створення сучасного, здатного до інноваційного розвитку промислового комплексу на основі   збільшення обсягів виробництва високотехнологічної, конкурентоспроможної, експорто-орієнтованої та імпортозамінної продукції, відкриття нових високотехнологічних робочих місць, створення сприятливого ділового клімату для  залучення інвестицій,  забезпечення ефективної регіональної структурної політики  в управлінні промисловим потенціалом області на основі формування галузевих виробничих кластерів.

Реалізація Програми має забезпечити  прискорення розвитку промисловості та підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств області на внутрішньому та зовнішніх ринках  за рахунок введення в дію нових виробництв, реалізації інвестиційно-інноваційних проектів.

Основною метою розвитку промислового комплексу області  є комплексне розв’язання проблемних питань функціонування промислового сектору області шляхом залучення ресурсів для реалізації завдань структурно-технологічної модернізації промисловості у напрямі збільшення частки високотехнологічних видів діяльності в обсягах виробництва та експорту, задоволення потреб внутрішнього ринку в продукції власного виробництва, зростання зайнятості та піднесення завдяки цьому добробуту населення області. 

 
Програма розвитку промислового комплексу  зорієнтована на реалізацію таких завдань:

впровадження   на   промислових   підприємствах   області інноваційних наукоємних  технологій;

здійснення сертифікації продукції промислових підприємств області (перш за все харчової промисловості) згідно з вимогами Європейського Союзу;

техніко-технологічна  модернізація  промислового комплексу,  впровадження прогресивних структурних змін,  збільшення  кількості впроваджених інноваційних проектів;
розвиток виробничих кластерів (у тому числі міжрегіональних): у суднобудуванні та машинобудуванні, харчовій та переробній промисловості тощо; 
розвиток промислово-транспортних кластерів, зокрема у харчовій та добувній промисловості;
прискорений   розвиток   виробництв,   здатних   нарощувати експортний потенціал;
збільшення випуску імпортозамінної продукції;
поліпшення   фінансового   стану   підприємств,   створення передумов для залучення інвестицій;
впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій.

Сучасний стан розвитку промислового комплексу

Промисловість - потужний сектор економіки області. На промислових підприємствах працює близько 14 відс. зайнятих в економіці області, створюється  понад 25 відс. валової доданої вартості області та забезпечується понад 30 відс. податкових надходжень в цілому по області.

В області сформовано достатньо стабільну структуру промислового виробництва, яка базується на виробництві харчової продукції (близько 30 відс.), енергетиці (близько 30 відс.), машинобудуванні (на рівні 16 відс.), металургійному виробництві (понад 12 відс.). Сумарна частка продукції зазначених видів діяльності становить близько 90 відс. промислового виробництва області.

Протягом 2012-2013 років, в області, як і в цілому в державі, відслідковувалася тенденція до скорочення промислового виробництва, що обумовлено погіршенням торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією (передусім втрата ринків збуту продукції у Російській Федерації виробниками молочної продукції та частково підприємствами добувної промисловості), сповільненням будівельної діяльності в цілому в державі, що негативно вплинуло на показники роботи виробників будівельних матеріалів тощо. Слід відзначити, що 2013 року зафіксовано спад виробництва практично за усіма основними видами промислової діяльності, найбільший - по енергетичній галузі (на 11,5 відс.), у зв’язку із зупиненням енергоблоку №1 ВП «Южно-Українська АЕС» НАЕК «Енергоатом» для проведення робіт з продовження строку експлуатації у понадпроектний строк. 

За окремими видами діяльності негативна тенденція до скорочення виробництва відстежується два роки поспіль, зокрема, у :

 металургійному  виробництві та виробництві готових металевих виробів, що викликано передусім зниженням  виробництва провідним виробником галузі ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», а також іншими підприємствами (виробниками металевих конструкцій) з менш визначним впливом;

машинобудуванні -  через низку об’єктивних чинників, зокрема:

незавантаженість виробничих потужностей суднобудівних заводів, які протягом останніх декількох років практично не працюють;

значне ускладнення торговельно-економічних відносини з Російською Федерацією, на ринок якої в основному орієнтовані виробники машинобудівної продукції;

конфлікт на сході України тощо.

У суднобудівній підгалузі області на сьогодні склалася критична ситуація:

1. Майже усі підприємства галузі протягом декількох років практично не мають замовлень на будівництво і ремонт суден. Починаючи з 2007 року, майже не здійснювало виробничу діяльність за основним профілем ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», а з 2011 року припинено будівництво суден на суднобудівному заводі «Океан». До 2013 року включно серед найбільших суднобудівних заводів Миколаївщини будівництво та ремонт суден здійснювало лише ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», зокрема, було  побудовано серію корпусів універсальних суховантажних суден для компанії «Damen Shipyards Bergum» та розпочато будівництво головного корабля класу «корвет». Однак 2014 року і на цьому підприємстві практично не здійснювалася виробнича діяльність за основним профілем діяльності: припинено фінансування заходів з будівництва кораблів класу «корвет» та фінансування робіт з ремонту суден для ДП «Дельта лоцман».

2. Оголошено банкрутом ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»  та відбувалися спроби його ліквідації;

3. Припинили свою діяльність ВАТ «Малярно-ізоляційне підприємство «Райдуга» та ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод» тощо.

Ситуація ускладнюється тим, що усі суднобудівні заводи м.Миколаєва перебувають у приватній власності (ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод»,  ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» ТОВ СП «Нібулон») або  у державній власності (ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» підпорядковане державному концерну «Укроборонпром»),  тому облдержадміністрація не може впливати на діяльність зазначених підприємств.

Однак, розуміючи важливість суднобудування для соціально-економічного розвитку міста Миколаєва, облдержадміністрацією у межах повноважень постійно вживаються заходи для вирішення  проблемних питань підприємств, зокрема надсилаються відповідні звернення до власників заводів, керівництва держави.

В результаті вжитих заходів у травні 2014 року ліквідовано заборгованість з виплати заробітної плати на ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» (на жаль, через відсутність замовлень заборгованість з виплати заробітної плати з’явилася знову). Також ліквідовано заборгованість з виплати заробітної плати на ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод".

Крім того, за фактами, викладеними у зверненні  облдержадміністрації, правоохоронними органами проведено перевірку на ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», за результатами перевірки відкрито кримінальні провадження. Прокуратурою області здійснено вступ у справу про банкрутство ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». Тринадцятого травня 2014 року Вищим господарським судом України постанову суду про визнання заводу банкрутом скасовано. Справу повернуто до господарського суду Миколаївської області зі стадії розпорядження майном.

За сприяння облдержадміністрації цього року вдалося вирішити питання щодо відновлення повноцінної роботи ДП «Миколаївський бронетанковий завод».

Частково скорочено виробництво продукції підприємствами  харчової промисловості. Протягом останніх п’яти років в області відстежувалося зменшення виробництва практично усіх основних соціально значущих видів продукції.

2014 року в області стабілізовано  роботу підприємств промислового комплексу. З травня 2014 року забезпечено нарощування  обсягів промислового виробництва в цілому по області.

За підсумками січня-жовтня 2014 р., порівняно із січнем-жовтнем 2013 р., приріст становив 1,8 відсотка.  За цим показником область посіла 8 місце серед 25 регіонів України, в середньому по державі – 90,6 відсотка. Це стало можливим передусім завдяки нарощуванню виробництва  ВП «Южно-Українська АЕС» НАЕК «Енергоатом».

У більшості інших провідних галузей спостерігається поступове скорочення відставання від минулорічних  показників

До кінця року очікується збереження позитивних тенденцій передусім за рахунок реалізації підприємствами області інвестиційних проектів (введення в експлуатацію виробничих потужностей з виробництва снекової продукції на ТОВ «Сандора, початку роботи ТОВ «Миколаївський коньячний завод» та ін.), значному нарощуванню обсягів виробництва ТОВ «Юкрейніан Шугар Компані» (не менш як у 1,5 раза) та олійноекстракційними підприємствами, виконання робіт з будівництва і ремонту суден на суднобудівно-судноремонтному заводі «Нібулон» ТОВ СП «Нібулон» та стабільної роботи провідних підприємств області (ВП «Южно-Українська АЕС», ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» та ін.).

Загалом по області за підсумками 2014 року очікується приріст промислового виробництва не менше як на 1,5 відсотка.

Промислові підприємства Миколаївщини відзначаються високою інвестиційною та інноваційною активністю.

Протягом 2010-2012 років у промисловість області вкладено понад 30 відс. інвестиційних ресурсів, 2013 року цей показник сягнув майже 50 відсотків.

За останні роки найбільше інвестицій вкладалося у розвиток енергетики, що обумовлено активним розвитком в області альтернативної енергетики. Так, в області побудовано та введено в дію  15 вітроагрегатів загальною потужністю 37,5 МВт в Очаківському і Березанському районах (ТОВ «Вітряний парк «Очаківський») та геліоелектростанцію у Вознесенському районі (ТОВ «Нептун Солар»), а також завершено будівництво геліоелектростанції у Березанському районі (ТОВ «Восход Солар». Очікується, що промислове виробництво електроенергії на електростанції розпочнеться у першому півріччі 2015 року).

Також вагома частка інвестицій надійшла у розвиток харчової промисловості (близько 20 відс.) та машинобудування (на рівні 10 відс.). Разом з тим занадто малими залишаються обсяги інвестицій у такі галузі як добувна промисловість (менше 1 відс.), металургія (2 відс.) та виробництво будматеріалів (2,4 відс.).

Кожне четверте промислове підприємство області займалося інноваційною діяльністю. За цим показником 2013 року область посіла 3 місце серед 27 регіонів держави (в середньому по Україні – 16,8 відс.).

Найбільшою інноваційною активністю в області відзначаються підприємства харчової промисловості (32,1 відс. в загальній кількості). Серед представників галузі високою інноваційною активністю виділялися підприємства, які займаються переробкою та консервуванням овочів і фруктів – 75 відс. (СТОВ «Вікторія», ТОВ «Сандора», ФГ «Владам»), виробництвом молочних продуктів – 62,5 відс. (ПАТ «Баштанський сирзавод», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», ПП фірма «Шисхол»), а також виробництвом хліба та хлібобулочних виробів – 31,8 відс. (ТОВ «Лакомка», ТОВ «Добрий смак», ТОВ «Миколаївський хлібозавод №1»).

21 відсоток підприємств, які впроваджували нововведення, припадає на підприємства машинобудівного комплексу. Найбільш інноваційно активними традиційно були ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект», ПАТ «Завод «Екватор», ТОВ «СКБ Теплотехніка».

Зосереджений у промисловості області значний  виробничий і науково-технічний потенціал (наукоємні галузі машинобудування,  сучасні потужності харчової та легкої галузей промисловості) дає можливість  забезпечити стійкий економічний розвиток, сприяти істотному підвищенню рівня і якості життя населення.

Разом з тим, значно гальмують процес зростання промислового виробництва та підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках такі основні проблеми:

 • велика зношеність основних фондів промислових підприємств області, яка перевищує 70,0 відс. (крім новостворених підприємств харчової промисловості та енергетики);
 • обмежений доступ підприємств базових галузей промисловості (передусім машинобудування та суднобудування) до кредитних ресурсів через високі відсоткові ставки комерційних банків, особливо на довгостроковий період, для технічного переозброєння, модернізації та розвитку виробництва;
 • зменшення попиту на продукцію вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку через зниження купівельної спроможності населення, низька конкурентоспроможність продукції порівняно з імпортними товарами, які надходять на територію України за заниженою митною вартістю (передусім продукція легкої промисловості);
 • недостатня забезпеченість підприємств кваліфікованими кадрами робочих професій, перш за все у таких галузях як суднобудування, легка промисловість.

Необхідність вирішення зазначених проблем  вимагає їх розв’язання шляхом системного  визначення  пріоритетів, що передбачатиме здійснення  технологічного оновлення промислового виробництва на базі впровадження результатів власних науково-технічних розробок з урахуванням визначених національних пріоритетів промислово-інноваційного розвитку.

Перспективи та пріоритетні  напрями розвитку галузей промисловості

Промисловість сприяє розвитку та підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва, забезпечуючи його технікою, будівельними матеріалами, мінеральними добривами та іншими видами продукції. Вона визначає масштаби й темпи розвитку інших галузей матеріального виробництва – транспорту та зв'язку, будівництва, торгівлі та громадського харчування, заготівель, матеріально-технічного забезпечення.

Ключовими складовими промисловості, що визначають конкурентоспроможність всієї економічної системи, стають високотехнологічні виробництва, галузі, які значною мірою обумовлюють розвиток наукоємних та інформаційно-містких видів діяльності, сприяють зростанню частки високооплачуваної, висококваліфікованої праці. Темпи розвитку промислового сектору значною мірою визначають якість та спрямованість економічного зростання регіону.

Протягом 2015-2017 років прогнозується, що ситуація у промисловому комплексі області відзначатиметься значними коливаннями. Індекси промислової продукції становитимуть:

2015 року – 95,0 відс. - 98,0 відс.;
2016 року – 103,0 відс.- 108,0 відс.;
2017 року – 95,0 відс.- 101,0 відс.

Виробництво харчових продуктів та напоїв

Основне завдання підприємств харчової галузі полягає у забезпеченні населення області та держави в цілому продовольством та нарощуванні експортного потенціалу.

Імовірними ризиками, що можуть негативно вплинути на стан справ у галузі, є:

 • скорочення попиту на внутрішньому ринку внаслідок зниження купівельної спроможності населення;
 • затримка із здійсненням сертифікації продукції відповідно до вимог європейського законодавства тощо.

Пріоритетні напрями  розвитку галузі:

 • створення нових та розвиток існуючих промислово-аграрних виробничих кластерів у галузі:
 • овоче- та фруктопереробки  (ФГ «Органік Сістемс», ТОВ «Юкрейніан Шугар Компані», ТОВ «Сандора»,  ФГ «Владам», СЗАТ «Зоря Інгулу» та ін.);
 • молокопереробки (ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат», ПАТ «Баштанський сирзавод», ПАТ «Веселинівський завод сухого знежиреного молока», ТОВ «Молочна компанія «Дружба»);
 • нарощування обсягів експортного потенціалу та  розширення асортименту продукції за рахунок інвестування в модернізацію обладнання (ТОВ «Сандора», ФГ «Органік Сістемс», ПАТ «Баштанський сирзавод», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», ПАТ «Коблеве» та ін.);
 • розширення ринків збуту продукції на вітчизняному ринку;
 • нарощування обсягів виробництва і збільшення питомої ваги продуктів власного виробництва на споживчому ринку області;
 • активізація інноваційної діяльності підприємств, оновлення асортименту продукції, що виробляється;
 • розширення зовнішніх ринків збуту продукції, зокрема за рахунок проведення  сертифікації продукції підприємств галузі згідно з вимогами Європейського Союзу (ТОВ «Сандора», ФГ «Органік Сістемс», ПАТ «Баштанський сирзавод», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» та ін.);
 • створення промислово-транспортних кластерів (група компаній «Бунге», компанія «Кернел» та ін.).

Крім того, першочерговим завданням для керівників міст і районів області залишатиметься забезпечення власних потреб у продуктах харчування за рахунок глибинної переробки сільськогосподарської продукції, насамперед тієї, що вироблена безпосередньо в районах області. З цією метою у містах та районах  в області за кошти  приватних інвесторів  очікується введення в дію низки виробничих об’єктів різної потужності, зокрема: пекарень, олієнь, крупорушок, ковбасних та макаронних цехів тощо.

Протягом 2015-2017 років прогнозується індекс промислової продукції  по галузі:

2015 року – 104,0 відс.- 105,0 відс.;
2016 року – 104,0 відс.– 105,5 відс.;
2017 року – 104,0 відс.- 105,0 відс.

Машинобудування

Машинобудівна галузь регіону має забезпечити насампе­ред зростання випуску конкурентоспроможної продукції для потреб внутрішнього ринку, розширення експортних можливостей та освоєння нових ринків збуту продукції.

Ситуація в цілому по галузі залежатиме від:

 • стану торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією, оскільки значна частина машинобудівних підприємств області більшу частину власної продукції постачає до Російської Федерації або отримує від північного сусіда обладнання та комплектуючі. Згортання виробничо-торговельної діяльності з Російською Федерацією може призвести до значного скорочення виробництва найбільшим виробником продукції в галузі - ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект», на яке припадає понад 60 відс. промислового виробництва галузі, та іншими підприємствами;
 • фінансування Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250;
 • державної підтримки виробництва  ресурсо- та енергозберігаючого обладнання для здійснення модернізації вітчизняних  теплопостачальних підприємств та ін.

Пріоритетні напрями  щодо розвитку галузі:

 • сприяння завантаженню виробничих потужностей суднобудівних підприємств м.Миколаєва, в тому числі за рахунок реалізації програми будівництва кораблів класу «корвет»;
 • реалізація програми будівництва суден для власних потреб на суднобудівно-судноремонтному заводі «Нібулон» ТОВ СП «Нібулон»;
 • здійснення технічної та технологічної модернізації суднобудівних підприємств (суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» ТОВ СП «Нібулон», ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» та ін.);
 • збільшення обсягів судноремонту для вітчизняних та іноземних замовників;
 • розвиток внутрішнього ринку та розширення міжзаводської кооперації між вітчизняними підприємствами;
 • розширення ринків збуту продукції, зокрема до країн Європейського Союзу;
 • освоєння нових видів складної, конкурентоспроможної і наукоємної техніки із залученням інвестицій для технічного та технологічного пе­реоснащення пріоритетних галузей економіки області - агропромислового комплексу, енергетики, транспорту та житлово-комунального господарства   (ТДВ «Первомайськдизельмаш»,  ПАТ «Завод «Фрегат» та ін.) і насамперед реа­лізації комплексної програми енергозбереження;
 • збільшення обсягів виробництва експортної та імпортозамінної продукції (ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», ПАТ «Завод «Екватор», ПАТ «Завод «Фрегат», ТДВ «Первомайськдизельмаш», ПАТ «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання» та інші).

участь провідного підприємства галузі ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» у модернізації газотранспортної системи України та реалізація інвестиційних проектів за такими напрямами:

створення нових високоефективних газотурбінних установок та когенераційних та парогазових установок для газоперекачуючих агрегатів і теплоенергетики, які забезпечують роботу з використанням енергозберігаючих технологій та відповідають світовим нормам захисту навколишнього середовища;

впровадження новітніх технологій та розширення виробничої кооперації з профільними підприємствами області, зокрема з ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП», з метою створення нових потужностей для організації ремонту газотурбінних установок для енергетики та морської галузі.

Прогнозується, що протягом 2015-2017 років індекс промислової продукції в цілому по галузі «Машинобудування»  залежно від завантаження підприємств суднобудування та стану торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією становитиме:

2015 року – 90,0 відс. - 95,0 відс.;
2016 року – 92,0 відс.– 102,0 відс.;
2017 року – 95,0 відс.- 105,0 відс.

Металургія та обробка металу

Найбільшим виробником, що забезпечує виробництво понад 90 відс. продукції  галузі є ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», що належить компанії  «РУСАЛ».

На стан справ в цілому по галузі 2015-2017 років впливатимуть такі фактори:

 • ситуація на  світовому ринку кольорових металів;
 • стан забезпечення природним газом провідного підприємства  галузі області ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»;
 • взаємовідносини з Російською Федерацією;
 • відновлення повноцінної виробничої діяльності суднобудівними підприємствами області.

У випадку погіршення ситуації на світовому ринку  алюмінію та дефіциту енергоресурсів можливе суттєве скорочення обсягів виробництва на ТОВ «Миколаївський глиноземний завод».

Разом з тим, за сприятливих умов підприємством можливе відновлення реалізації проекту стосовно доведення проектної потужності до 1,7 млн.тонн глинозему на рік.

Пріоритетні напрями  щодо розвитку галузі:

 •  забезпечення нарощування обсягів виробництва за рахунок ритмічної роботи, повноти завантаження наявних технологічних потужностей ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», підприємств-виробників металоконструкцій;
 • реконструкція підприємств та впровадження ресурсо- та енергозберігаючих екологічно чистих технологій;
 • освоєння виробництва нових імпортозамінних видів продукції (ТОВ «Сервісний центр «Металург», ПАТ «Завод «Фрегат» та ін.).

 Загалом по галузі протягом 2015-2017 років прогнозується такий індекс промислової продукції виробництва:

2015 року – 98,0 відс.- 102,0 відс.;
2016 року – 97,5 відс.– 102,5 відс.;
2017 року – 98,0 відс.- 105,0 відс.

Легка промисловість

Основним завданням розвитку легкої промисловості області є підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняних виробів, розширення позицій насамперед на внутрішньо­му ринку шляхом удосконалення технологій виробництва та освоєння нових видів продукції, переходу до інноваційної моделі розвитку та інтенсивного оновлення виробничих потужностей.

 Позитивно на стан справ у галузі можливо вплине розширення довготривалого взаємовигідного співробітництва з європейськими партнерами, у тому числі і на давальницькій сировині.

Разом з тим, мінімізація митних платежів на ввезення продукції легкої промисловості в рамках СОТ призведе до подальшого насичення внутрішнього ринку дешевою продукцією з країн Південно-Східної Азії, зокрема Китаю, що негативно вплине на стан справ у галузі легкої промисловості області.

Також імовірним ризиком є скорочення попиту на внутрішньому ринку внаслідок зниження купівельної спроможності населення.

Пріоритетні напрями  щодо розвитку галузі:

 • розширення поставок продукції на внутрішній ринок в умовах його відкритості;
 • упорядкування сировинного забезпечення;
 • переоснащення  та  введення  в  дію  нових  виробничих  потужностей з метою   завоювання   (укріплення)   позицій    на    зовнішньому    ринку;
 • активізація участі у виставково-ярмаркових заходах, у тому числі і за кордоном;
 • розроблення комплексу маркетингових досліджень  для збільшення ринків збуту продукції, розширення мережі фірмової торгівлі у найбільших містах України, зокрема у м.Миколаєві.

Протягом 2015-2017 років по галузі прогнозується такий індекс промислової продукції виробництва загалом по галузі:

2015 року – 100,0 відс.- 102,0 відс.;
2016 року – 98,0 відс.– 103,0 відс.;
2017 року – 95,0 відс.- 105,0 відс.

Виробництво гумових та пластмасових виробів, іншої  неметалевої мінеральної продукції

У 2015-2017 роках підприємства галузі матимуть вагомий поштовх до активізації виробничої діяльності завдяки:

 • пожвавленню ситуації на ринку житлового будівництва;
 • реалізації проектів щодо розвитку транспортно-логістичного комплексу області (реалізація інвестиційних проектів щодо розвитку портової інфраструктури; ремонт доріг тощо).

Пріоритетні напрями  щодо розвитку галузі:

 •  застосування інноваційних, ресурсозберігаючих технологій та здійснення модернізації виробництва;
 • зміцнення позицій на існуючих ринках збуту та пошук нових;
 • розробка та виробництво нових видів продукції.

Ці заходи поряд із  пожвавленням будівельної активності на перспективу дозволяють очікувати індекс промислової продукції в цілому  по галузі:

2015 року – 103,0 відс.- 105,0 відс.;
2016 року – 107,0 відс.– 110,0 відс.;
2017 року – 103,0 відс.- 105,0 відс.

Електроенергетика

У 2015-2017 роках очікується введення в дію нових потужностей альтернативної енергетики (вітро-, геліо- та біоелектростанцій) та відповідно збільшення частки електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел.

Зокрема, 2015 року очікується початок  будівництва геліоелектростанцій у Казанківському районі (ТОВ «Плутон Солар») та у Снігурівському районі (ТОВ «Інгулець енерго - 1» і  ТОВ «Інгулець енерго - 2»), також здійснюється розробка будівельного проекту та підготовка проектно-кошторисної документації на будівництво промислової вітроелектростанції у Березанському районі  (ВЕС) потужністю  до 300 МВт.

Крім того, приватними інвесторами розглядаються можливості будівництва електростанцій на альтернативних видах палива різної потужності в інших районах області.

Також деякому поліпшенню стану справ у галузі сприятиме реалізація проектів щодо розвитку Южно-Українського енергокомплексу, а саме   «Реконструкція системи технічного водопостачання Южно-Української АЕС»  (будівництво бризкальних басейнів), що надасть можливість додатково виробляти щороку 600-700 млн.кВт-годин електроенергії та  «Будівництво гідроагрегату №3 Ташлицької ГАЕС».

Разом з тим, негативно на стан справ у галузі можуть вплинути такі ризики:

 • зупинення енергоблоків №2 (2015 року) та №3 (2017 року) для проведення комплексу робіт і продовження строку експлуатації блоків у понадпроектний строк;
 • повне призупинення реалізації програми розвитку альтернативної енергетики (в разі погіршення інвестиційного клімату та, відповідно,  незацікавленості інвесторів);
 • введення більших диспетчерських обмежень на ВП «Южно-Українська АЕС».

З урахуванням наведених факторів прогнозується, що індекс промислової продукції в цілому по енергетичній галузі становитиме:

2015 року – 80,0 відс.- 88,0 відс.;
2016 року – 110,0 відс.- 117,0 відс.;
2017 року – 82,0 відс.- 90,0 відс.
 
З повним текстом Програми  економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 «Миколаївщина – 2017» і додатками до неї ви можете ознайомитися у доданих файлах